Xuất bản thông tin

null Quy chế phối hợp xử lý vấn đề liên quan đến người nước ngoài

Tin trong tỉnh

Quy chế phối hợp xử lý vấn đề liên quan đến người nước ngoài

Ngày 31/5, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định Ban hành quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan đơn vị tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, bao gồm: Người nước ngoài vi phạm pháp luật bị tạm giữ, tạm giam; tai nạn giao thông liên quan đến người nước ngoài; người nước ngoài tử vong; các trường hợp khác liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh (người nước ngoài mất hộ chiếu, tài sản hoặc các trường hợp cần hỗ trợ khác); người chưa xác định quốc tịch thì xử lý như người Việt Nam.

Nguyên tắc phối hợp đảm bảo tuân thủ các quy định của thông lệ quốc tế, Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và quy định của pháp luật Việt Nam về giải quyết các vấn đề lãnh sự liên quan đến người nước ngoài; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong tỉnh, giữa tỉnh Đồng Tháp với Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam nhằm giải quyết kịp thời, nhanh chóng khi phát sinh các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thông tin đến Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trong quá trình giải quyết các vấn đề lãnh sự của các cơ quan chức năng tại tỉnh liên quan đến người nước ngoài để kịp thời phối hợp xử lý; đồng thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài.

Nguồn: 560/QĐ-UBND-HC, kèm Quy chế.