Xuất bản thông tin

null Chống dịch Covid-19: Không xa lánh, phân biệt đối xử với người nước ngoài

Tin trong tỉnh

Chống dịch Covid-19: Không xa lánh, phân biệt đối xử với người nước ngoài

Ngày 17/02/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trao đổi với đối tác Trung Quốc về các chủ trương, biện pháp của Việt Nam để tạo sự đồng thuận, chia sẻ và phối hợp trong phòng, chống dịch Covid-19; không để xảy ra hiện tượng xa lánh, phân biệt đối xử đối với người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc

Các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, không ban hành các văn bản không phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến phòng, chống dịch; chấn chỉnh cơ quan, đơn vị, cá nhân chưa tuân thủ nghiêm túc tinh thần chỉ đạo phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Trường hợp phát sinh các vấn đề về dịch bệnh liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn mình, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố báo cáo Sở Y tế, đồng thời thông tin về Sở Ngoại vụ để thông báo đến Bộ Ngoại giao và Cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam cùng các cơ quan liên quan, để kịp thời phối hợp xử lý.

Nguồn: 31/UBND-ĐN

Văn Khương