Xuất bản thông tin

null Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Tin trong tỉnh

Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Theo đó, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Hội, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” nhằm góp phần củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo dựng hình ảnh địa phương, chủ động tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, đa dạng hóa các hoạt động hữu nghị, giao lưu văn hóa, thể thao, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm, khảo sát, tìm hiểu về địa phương, tổ chức hoạt động tình nguyện, giao lưu nhân dân và ký kết hợp tác với tỉnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Nhân dân tỉnh Đồng Tháp với nhân dân các nước trên thế giới; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, coi trọng phát triển quan hệ có chiều sâu với nhân dân nước láng giềng và các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước ta, giữ gìn và tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với tỉnh Prey Veng, Banteay Meanchey, Vương quốc Campuchia), các tỉnh Salavan, Champasak , Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào); triển khai thực hiện có hiệu quả các Biên bản ký kết với các đối tác nước ngoài.

Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có quan hệ hợp tác với cơ quan tương ứng nước ngoài bám sát chủ trương đối ngoại của tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại để nâng cao hiệu quả hợp tác song phương, đa phương, góp phần củng cố, tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước, với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch đối ngoại hàng năm nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân.

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Sở Ngoại vụ cùng các ngành liên quan xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các Hội hữu nghị trực thuộc kết nối với các Hội người Việt Nam tại nước ngoài để truyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân; hỗ trợ, định hướng nâng cao chất lượng hoạt động của các hội hữu nghị thành viên.

Ngoài ra, tích cực vận động viện trợ các nguồn lực quốc tế, nhất là các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, vận động thu hút nguồn viện trợ phù hợp với tình hình, điều kiện và mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Nguồn: 313/KH-UBND

Nguồn: dongthap.gov.vn